"Енерджи Съплай", предлага участие в стабилна балансираща група състояща се от над 300 фирми.

Балансираща група представлява съвкупност от участници на свободния пазар, както потребители, така и производители, които оптимизират своите разходи за електроенергия чрез нетиране на своите насрещни почасови отклонения (небаланси) и по този начин заедно намаляват общото отклонение между прогнозираното потребление на електроенергия и отчетеното от средствата за търговско измерване такова.

Енерджи Съплай като координатор на балансираща група предлага изготвяне на прогнози и поема отговорност за общите разходи за своите партньори за произвежданата и потребяваната електроенергия.

В момента на електроенергийния пазар в България са нормативно определени следните видове балансиращи групи:
- Стандартна балансираща група, в която да участват всички производители и потребители участващи на свободния пазар
- Комбинирана балансираща група– обединява производители на електрическа енергия, която се изкупува по преференциални цени . Нашето очакване е с развитието на електроенергийния пазар в България да достигнем до обединение на тези видове групи и по този начин всички участници на свободния пазар да имат един по своята логика разход за електроенергия, независимо дали са производители или потребители. 
- Специална балансираща група, която включва участници единствено от регулирания пазар: като ДПИ (Доставчик от последна инстанция),  както и производители на електрическа енергия от ВЕИ, когенерационни производства и др.