#ЕнерджиСъплай – #Професионализъм, #Надеждност, #Развитие

10 Май 2017
Успешните компании

#ЕнерджиСъплай #Професионализъм, #Надеждност, #Развитие

Интервю със Соня Николова – Кадиева, управител на  Енерджи Съплай  ЕООД

 

Енерджи Съплай  е един от големите търговци и доставчици на електрическа енергия на свободния пазар. Как започнахте и как постигнахте това?


Бяхме  сред  първите регистрирани търговци на електрическа енергия в България. Започнахме преди 10 години, след получаване на първия лиценз и се развивахме  успоредно  с пазара. Стремим се към дългосрочни отношения с клиентите. Успяхе да се  докажем като надежден и коректен партньор.  Либерализацията  на пазара поставя постоянно еволюиращи предизвикателства, на които нашият професионален  екип е готов да  отговори.

 

Енерджи Съплай днес е доставчик и координатор на балансиращи групи в 12 страни. Надграждаме своята екпертиза и това позволява разширяване на дейността в региона. Днес имаме дъщерни компании и лицензии за търговия с електроенергия  в Унгария, Сърбия, Македония, Гърция, Босна и Херцеговина, Албания, Хърватия.  Ежедневно извършваме доставки и в Италия, Турция, Румъния, Словения и Австрия. От 2012г. компанията е координатор на стандартна балансираща група в мрежата на ЕСО ЕАД.  Координатор сме и  на комбинирана група за балансиране на ВЕИ производители. Управляваме балансиращи групи и в Унгария, Сърбия, Македония, Албания, Хърватия и Румъния.


Електроенергийният сектор е един от най-динамично развиващите се в България и Европа.  Как  Енерджи Съплай участва в това развитие?

 

Ние сме сред основателите на пазара „в рамките на деня“  в  Унгария.   Като активен пазарен участник допринасяме за пазарното развитие  с гъвкавост.  Предлагаме  пълен спектър от гъвкави енергийни услуги. Осигуряваме доставка на електроенергия високо, средно и ниско напрежение и енергийна експертиза  - почасово прогнозиране, управления на отклоненията и поемане на плаващ риск като част от договаряните цени и условия. Закупуваме електрическа енергия  от различни производители.  Особено внимание отделяме на  ВЕИ - мощностите, за които  предлагаме   прогнозиране и закупуване на електроенергия, балансиране и оптимизация на разходите.  Предлагаме дългосрочни договори за покупка и продажба на електроенергия с възможност за индексиране по различни икономически показатели с цел разпределение на риска от пазарна промяна. Предлагаме и краткосрочни договори с високо ниво на гъвкавост – продукти на дневна база –  по уикенд тарифи и отделни часови профили или дори доставки на база 15 - минутни договори.


Осигуряваме  допълнителни услуги като част от търговското партньорство. Оценяваме и управляваме риска за клиентите, като поемаме  финансова отговорност на недоставка или свръх-производство. Предоставяме консултации и съдействие от регулаторно естество във всички страни от Югоизточна Европа,  където оперираме. Разполагаме със система за измерване и мониторинг в реално време, включваща записи на енергийно потребление, финансови разходи и други показатели. На 24/7 разположение на клиентите са търговски отдел, офериране и доставка на продукти в реално време.


Какви предизвикателства виждате пред  Енерджи Съплай ?

 

При обезпокоително  състояние на сектора  поддържаме  умерена ценова политика с цел спазване на ангажиментите  към  клиенти и доставчици. Системата работи в режим на недостиг при намален с около 23% износ в сравнение с миналата година. Докато КЕВР одобрява вдигане на цената на електроенергията,  произведена по комбиниран начин от топлофикационни дружества, продаващи на Обществения доставчик тази скъпа енергия, една от базовите централи с относително ниска производствена цена - ТЕЦ Марица Изток 2, отделя само малка част от капацитета си за доставка на енергия за регулирания пазар.  Допълнен от повишаването на изискванията към въглеродните емисии, този подход не само вреди на държавната централа – той резултира в  по-високи разходи за електроенергия, намалено предлагане на българската енергийна борса,  допълнителен натиск върху потребителите,  високи цени на балансиращата енергия, фактически и формално фалирали дружества, нелоялно търговско поведение на търговци и потребители.

В края на 2016 - началото на 2017 година цените на балансиращата енергия при недостиг достигнаха стойности, не отговарящи на разходите на системата за балансиране, за което поискахме от КЕВР ревизия на Системния оператор по отношение на сетълменти и ценообразуване на балансиращия пазар. Енерджи Съплай беше единственото дружество,  оспорило сетълмента  и  сега очакваме развитие.      

  

Технологичното развитие поставя нови предизвикателства. Преходът към  децентрализирана  електроенергийна система и изграждането на „интелигентни домове“, участващи не само в потреблението, но и в производството на електроенергия, поставят пред нас нови предизвикателства. Балансирането и взаимодействието на потребителя-производител  с  оператора на електроенергийната система предполагат допълнителни услуги, обмисляни  от  Енерджи Съплай.

 

 

Публикувано на 10 май 2017г. в изданието „Успешните компании. Най-добрите говорят“ , Издател: Медия Икономика България ООД, ISSN 1314-376X