КЕВР удължи лицензията на Енерджи Съплай с 10 години

4 Януари 2018
Енерджи Съплай

Комисия за енергийно и водно регулиране удължи с 10 години срока на лицензия № Л-250-15, издадена на Енерджи Съплай ЕООД за дейността "търговия с електрическа енергия", с  включени права и задължения на "координатор на балансираща група" и "координатор на специална балансираща група". Новият срок на лицензията става 20-и декември 2027 г.