„Енерджи Съплай“ ЕООД спечели знаково дело срещу решение на Фонд „Сигурност на енергийната система“

23 Юни 2019
Решение_1
Решение_2
Решение_3
Решение_4
Решение_5

„Енерджи Съплай“ ЕООД спечели знаково дело
срещу решение на Фонд „Сигурност на енергийната система“

Софийският Административен съд  отмени решението на Управителния съвет на Фонд „Сигурност на енергийната система“, от 23.11.2018 год., за отстраняване на „Енерджи съплай“ ЕООД от пазара на електрическа енергия.
• На практика, “Енерджи Съплай ЕООД vs. ФСЕС“ е първото по рода си административно дело срещу произволните и свръх безконтролни действия на Фонда срещу всеки един участник на пазара на електрическа енергия у нас.
• То е знаково, защото е сигнал срещу преовластяването на държавен орган, чиито решения могат да имат фатални последици за бизнеса в България, в частност на енергийния пазар.
• Ако отмененото, като незаконосъобразно, решение на Фонда беше влязло в сила днес фирма „Енерджи Съплай“ ЕООД отдавна нямаше да я има като търговски участник на Свободния пазар на електрическа енергия, независимо от оправдателното и в нейна полза решение на съда. Възможност, която показва, че свръх правомощията на Фонда могат да предрешават необратимо съдбата на всеки подчинен му търговски участник.

Делото “Енерджи Съплай ЕООД vs. ФСЕС“ беше образувано по жалба на  „Енерджи Съплай“ ЕООД срещу решението на ФСЕС по „незаконосъобразност“.
В своето решение от 14.06.2019 год. Софийският Административен съд  приема за релевантни доводите на жалбоподателя и в своите мотиви доказва тезата за незаконосъобразността на решението на Фонда, заради неспазване на форма̀та на административния акт. Съгласно чл.59, ал.2, т.8 от АПК, когато административният акт се издава в писмена форма и органът е колективен, същият се подписва от председателя или негов заместник. Съгласно Правилника за организацията и дейността на  ФСЕС, приет от УС на Фонда, за всяко присъствено заседание се води протокол, който се подписва от председателстващия и всички присъстващи членове на съвета, а протоколите се водят от главния секретар на ведомството, който ги администрира.
При решението на ФСЕС за отстраняване на „Енерджи Съплай“ ЕООД от енергийния пазар протоколът е бил подписан само от главния секретар на Фонда и пред САС не е представен оригиналът с подписите на председателя и присъстващите членове. Факт, който съдът безспорно приема като аргумент и отменя решението на Фонда.
В жалбата на „Енерджи Съплай“ ЕООД освен незаконосъобразността на оспореното решение са посочени и още факти срещу него – несъотвествие с целта на закона, невръчване по установения ред, с което се ограничава правото на защита на дружеството, както и липсата на доказателства и обстоятелства, на чиято база Фондът е констатирал неизпълнено задължение от страна на жалбоподателя. Още повече, в момент, когато „Енерджи Съплай“ ЕООД  обжалва пет от писмата, с които ФСЕС е определил исканите гаранции по чл.36ж, ал.3 от ЗЕ.
Освен отмяна на Решението по т.4.6.2 от Протокол №51/23.11.2018 год на Фонд „Сигурност на енергийната система“ за отстраняване на „Енерджи съплай“ ЕООД от пазара на електрическа енергия Административен съд – София-град, в своето решение, осъжда ФСЕС да заплати разноските по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.