Политика за лични данни

Настоящият документ установява правилата, които „Енерджи Съплай“ ЕООД, ЕИК 175392783, гр. София, ул. Граф Игнатиев № 2, ет. 3, прилага спрямо Клиентите на услугите, които предлага като, но не само следното:

 • Продажба на електрическа енергия;
 • Поемане на отговорността за балансиране на обекти на крайни клиенти;
 • Покупка на електрическа енергия от производители;
 • Покупко-продажба на електрическа енергия по двустранни договори;

Чл. 1. (1) „Енерджи Съплай“ ЕООД събира и обработва личните данни на Клиентите на Услугите на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие на Клиента;
 • Изпълнение на задълженията на „Енерджи Съплай“ ЕООД към Клиентите.

(2) С приемане на общите условия за ползване на услугата, предоставяна от „Енерджи Съплай“ ЕООД, Клиентите изрично се съгласяват, че „Енерджи Съплай“ ЕООД има право да обработва личните им данни, предоставени при регистрацията за ползване на услугите или сключването на договора.

(3) „Енерджи Съплай“ ЕООД е регистриран като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни под номер № …………...

Чл. 2. (1) „Енерджи Съплай“ ЕООД събира и обработва личните данни, предоставени от Клиентите за целите на предоставяне на Услугите по договора с Клиентите, включително за следните цели:

 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • разрешаване на спорове между Клиента и трети лица;

(2) „Енерджи Съплай“ ЕООД следва следните принципи при обработката на личните данни на Клиентите.

 • законност и добросъвестност;
 • точна определеност на целите на обработката;
 • съотносимост с целите на обработката;
 • точност и актуалност
 • съгласие на Клиентите за обработка на данните.

Чл. 3. (1) „Енерджи Съплай“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, а Клиентите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

(2) Ал.1 не се прилага в случаите по чл. 5, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

Чл. 4. (1) При събирането и обработването на личните данни на Клиентите, „Енерджи Съплай“ ЕООД осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Клиентите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им на „Енерджи Съплай“ ЕООД.

(3) Клиентите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят на „Енерджи Съплай“ ЕООД.

Чл. 5. В случаите, в които личните данни са получени от Клиента, за който се отнасят „Енерджи Съплай“ ЕООД има право да му предоставя, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

 • получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
 • данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;
 • информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Чл. 6. „Енерджи Съплай“ ЕООД предоставя на Клиентите, достъп до личните данни, събрани в процеса на регистрация за ползване на услугите.

Чл. 7. „Енерджи Съплай“ ЕООД предоставя на Комисията за защита на личните данни, достъп до водените от него регистри и не препятства контрола върху процеса по обработването.

Чл. 8. „Енерджи Съплай“ ЕООД предоставя на държавни органи лични данни на Клиентите на услугите след изрично писмено нареждане и в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

Чл. 9. След постигане на целите на обработката на личните данни на Клиентите, "„Енерджи Съплай“ ЕООД унищожава данните или ги прехвърля на друг администратор на лични данни при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

Чл. 10. (1) Клиентите имат право на достъп до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до „Енерджи Съплай“ ЕООД искане за предоставяне на достъп по електронен път.

(2) „Енерджи Съплай“ ЕООД предоставя достъп само до данните отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп.

Чл. 11. (1) Физическото лице, за което се отнасят данните има право по всяко време да изисква от „Енерджи Съплай“ ЕООД следното:

 • потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице.

(2) Физическото лице, чиито данни се обработват има право да изисква действията по ал. 1 безплатно, най-много веднъж на всеки 12 месеца.

Чл. 12. Физическото лице, чиито данни се обработват от „Енерджи Съплай“ ЕООД има право по всяко време да поиска от „Енерджи Съплай“ ЕООД следното:

 • да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;
 • да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с горното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Чл. 13. (1) Исканията, отправени до „Енерджи Съплай“ ЕООД съгласно настоящата политика трябва да съдържат най-малко следното:

 • име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

(2) Когато искането се подава от пълномощник на лицето, прилага се и нотариално заверено пълномощно.

Чл. 14. (1) „Енерджи Съплай“ ЕООД се произнася по искането на физическото лице съгласно Чл. 13, ал. 1 в срок до 14 работни дни от подаването му.

(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен от „Енерджи Съплай“ ЕООД до 30 работни дни когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на „Енерджи Съплай“ ЕООД.

(3) „Енерджи Съплай“ ЕООД уведомява писмено физическото лице отправило искането на удовлетворяването му или мотивирано отказва удовлетворяването на искането. Уведомлението се изпраща от „Енерджи Съплай“ ЕООД до физическото лице по пощата с обратна разписка или лично срещу подпис.

(4) Липсата на уведомление от страна на „Енерджи Съплай“ ЕООД до физическото лице по този член ще се смята за отказ.

Чл. 15. Физическото лице, за което се отнасят данните, има право на следното:

 • да възрази пред „Енерджи Съплай“ ЕООД срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
 • да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Чл. 16. (1) Физическото лице се съгласява, че „Енерджи Съплай“ ЕООД има право да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на получателя на услугите, които „Енерджи Съплай“ ЕООД предлага чрез уебсайта си.

(2) „Енерджи Съплай“ ЕООД осигуряват на получателя на услугата възможност по всяко време да получи информация за съхраняваните в крайното устройство данни. Съответното физическо лице упражнява това право чрез запитване по електронна поща до „Енерджи Съплай“ ЕООД и чрез легитимация чрез лична карта.

(3) В случай че физическото лице не е възразило изрично срещу съхраняването на информация или получаването на достъп до информацията, съхранена в крайното устройство, „Енерджи Съплай“ ЕООД има право да извършва тези действия без изричното съгласие на физическото лице. Възможността на физическото лице да направи възражението по тази алинея се предоставя чрез главната страница „Енерджи Съплай“ ЕООД в Интернет.

(4) „Енерджи Съплай“ ЕООД не предоставя изрична възможност на физическото лице да изрази несъгласие по този член в случаите на предоставяне на услуга на информационното общество, изрично поискана от получателя на услугата на информационното общество.

Комисия за защита на личните данни

 • Адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2,
 • тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
 • E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg